Phân loại và cách sử dụng trạng từ trong tiếng anh kèm bài tập có đáp án 1
385.000đ
Phân loại và cách sử dụng trạng từ trong tiếng anh kèm bài tập có đáp án 2
400.000đ
Phân loại và cách sử dụng trạng từ trong tiếng anh kèm bài tập có đáp án 3
385.000đ
Phân loại và cách sử dụng trạng từ trong tiếng anh kèm bài tập có đáp án 4
400.000đ

Trạng từ trong tiếng anh (hay còn gọi là phó từ- Adverb) có thể được phân loại theo nghĩa hoặc theo vị trí của chúng trong câu. Trạng từ thường được dùng để diễn tả thời gian hành động được thực hiện, dùng để trả lời với câu hỏi WHEN? (Khi nào?) Các trạng từ chỉ thời gian thường được đặt ở cuối câu (vị trí thông thường) hoặc đầu câu (vị trí nhấn mạnh). Nhiều tính từ và trạng từ trong tiếng Anh có cách viết tương tự vì vậy phải dựa vào cấu trúc và vị trí của chúng để xác định xem đâu là tính từ và đâu là trạng từ….

Phân loại và cách sử dụng trạng từ trong tiếng anh kèm bài tập có đáp án:

Phân loại và cách sử dụng trạng từ trong tiếng anh kèm bài tập có đáp án

Trạng từ là từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hay cho cả câu. Vị trí: Trạng từ thường đứng trước từ hay mệnh đề mà nó cần bổ nghĩa. Nhưng cũng tùy trường hợp câu nói mà ngưới ta có thể đặt nó đứng sau hay cuối câu. Trạng từ có thể được phân loại theo nghĩa hoặc theo vị trí của chúng trong câu. Tuỳ theo ý nghĩa chúng diễn tả, trạng từ có thể được phân thành 8 loại cơ bản sau đây:

 • Trạng từ chỉ cách thức (manner): Diễn tả cách thức một hành động được thực hiện ra sao? dùng để trả lời các câu hỏi với How?Ví dụ: He runs fast. She dances badly. I can sing very well Vị trí của trạng từ chỉ cách thức thường đứng sau động từ hoặc đứng sau tân ngữ (nếu như có tân ngữ). Ví dụ: She speaks well English. [không đúng]. She speaks English well. [đúng] I can play well the guitar. [không đúng] I can play the guitar well. [đúng]
 • Trạng từ chỉ thời gian (Time): Diễn tả thời gian hành động được thực hiện, dùng để trả lời với câu hỏi WHEN? (Khi nào?) Các trạng từ chỉ thời gian thường được đặt ở cuối câu (vị trí thông thường) hoặc đầu câu (vị trí nhấn mạnh) Ví dụ: I want to do the exercise now! She came yesterday. Last Monday, we took the final exams.
 • Trạng từ chỉ tần suất (Frequency): Diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động, dùng để trả lời câu hỏi HOW OFTEN? và được đặt sau động từ “to be” hoặc trước động  từ chính. Ví dụ: John is always on time He seldom works hard.
 • Trạng từ chỉ nơi chốn (Place): Diễn tả hành động diễn tả nơi nào , ở đâu hoặc gần xa thế nào, dùng để trả lời cho câu hỏi WHERE?  Một số trạng từ nơi chốn thông dụng là here, there ,out, away, everywhere, somewhere… above (bên trên), below (bên dưới), along (dọc theo), around (xung quanh), away (đi xa, khỏi, mất), back (đi lại), somewhere (đâu đó), through (xuyên qua). Ví dụ: I am standing here. She went out.
 • Trạng từ chỉ mức độ (Grade): Diễn tả mức độ, cho biết hành động diễn ra đến mức độ nào, thường các trạng từ này được đứng trước các tính từ hay một trạng từ khác hơn là dùng với động từ: Ví dụ: This food is very bad. She speaks English too quickly for me to follow. She can dance very beautifully. Một số trạng từ mức độ thường gặp: too (quá), absolutely (tuyệt đối), completely (hoàn toàn), entirely (hết thảy), greatly (rất là), exactly (quả thật), extremely (vô cùng), perfectly (hoàn toàn), slightly (hơi), quite (hoàn toàn), rather (có phần).
 • Trạng từ chỉ số lượng (Quantity): Diễn tả số lượng (ít hoặc nhiều, một, hai … lần…) Ví dụ: My children study rather little The champion has won the prize twice.
 • Trạng từ nghi vấn (Questions): là những trạng từ đứng đầu câu dùng để hỏi, gồm: When, where, why, how: Các trạng từ khẳng định, phủ định, phỏng đoán: certainly (chắc chắn), perhaps (có lẽ), maybe (có lẽ), surely (chắc chắn), of course (dĩ nhiên), willingly (sẵn lòng), very well (được rồi). Ví dụ: When are you going to take it? Why didn’t you go to school yesterday?
 • Trạng từ liên hệ (Relation): là những trạng từ dùng để nối hai mệnh đề với nhau. Chúng có thể diễn tả địa điểm (where), thời gian (when) hoặc lí do (why): Ví dụ: I remember the day when I met her on the beach. This is the room where I was born

Tag:

 • Bài tập về trạng từ trong tiếng anh
 • Trạng từ, cách sử dụng và vị trí của trạng từ trong tiếng anh
 • Những trạng từ thường gặp trong tiếng Anh
 • Cách dùng Trạng từ trong Tiếng Anh

Comments

comments

định cư mỹ
Phân loại và cách sử dụng trạng từ trong tiếng anh kèm bài tập có đáp án 1
385.000đ
Phân loại và cách sử dụng trạng từ trong tiếng anh kèm bài tập có đáp án 2
400.000đ
Phân loại và cách sử dụng trạng từ trong tiếng anh kèm bài tập có đáp án 3
385.000đ
Phân loại và cách sử dụng trạng từ trong tiếng anh kèm bài tập có đáp án 4
400.000đ
Phân loại và cách sử dụng trạng từ trong tiếng anh kèm bài tập có đáp án 1
495.000đ
Phân loại và cách sử dụng trạng từ trong tiếng anh kèm bài tập có đáp án 2
550.000đ
Phân loại và cách sử dụng trạng từ trong tiếng anh kèm bài tập có đáp án 3
485.000đ
Phân loại và cách sử dụng trạng từ trong tiếng anh kèm bài tập có đáp án 4
550.000đ